НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


ПОДОБРЯВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ — ПРОЕКТ НА ЕС

DANUBE RIVER BASIN ENHANCED FLOOD FORECASTING COOPERATION (DAREFFORT) – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Общо описание на проекта

Дунавският басейн е най-интернационалният речен водосбор, в който 14 държави имат големи и значими притоци по дължината на река Дунав. Наводненията в басейна стават все по-чести явления (2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 и 2014), което налага по-ефективно и по-добре хармонизирано регионално и трансгранично сътрудничество в областта на прогнозирането на наводнения. Наводненията не признават политически и административни граници и подтикват към международно сътрудничество на ниво речен басейн за намаляване на риска от тях. Необходимостта от по-добро сътрудничество в областта на защитата от наводнения е официално призната в редица международни и междурегионални политически документи, като плановете за действие EUSDR PA5 и PA4, Европейската Директива за наводнения (EU FD 2007/60/EC), Първия план за управление на риска от наводнения за Дунавския Регион (FRMP).

Основните цели на проекта са:

 • Оценка и анализ на съществуващите системи за прогнозиране на наводнения и ледови явления на страните в Дунавския регион. Определяне на нуждите на отделните страни по отношение на изискванията за хидрометеорологични данни.
 • Класифициране и популяризиране на най-съвременните техники за прогнозиране на наводнения и ледови явления.
 • Подобряване на сътрудничеството за по-добро прогнозиране на целия басейн на река Дунав.
 • Международен обмен на хармонизирани хидрометеорологични данни в басейна на река Дунав. Създаване на база данни на Дунавската хидрологична информационна система (ICPDR DanubeHIS) и Европейската Система за Прогнозиране на Наводнения (EFAS), с което ще се осигури дългосрочна устойчивост на резултатите на проекта за Дунавските страни.

Целеви групи, към които е насочен проектът:

 • Международни организации
 • Национални публични органи свързани с управлението на водите
 • Регионални публични органи свързани с управлението на водите
 • Доставчици на инфраструктурни и публични услуги
 • Висше образование и наука

Резултати от проекта:

 • Изготвяне на доклад за оценка на прогнозите за наводнения и ледови явления
 • Изготвяне на обща концепция за сътрудничество
 • Определяне на политика и препоръки за обмен на данни
 • Разработване на софтуер за обмен на данни
 • Организиране на експертни семинари за обмен на знания
 • Определяне на насоки за управление на данните
 • Електронно обучение за прогнозиране на наводнения и ледови явления. Изготвяне на материал, който да бъде използван от експертите от националните и регионалните органи, отговорни за мониторинга и прогнозирането на наводнения и ледови явления, като същевременно ще бъде полезен и в курсовете за университетско обучение.

НИМХ е партньор в проекта и ще участва във всички дейности по работните пакети. С участието си в този проект, НИМХ ще подобри и разшири сътрудничеството си с други партньори в басейна на река Дунав в областта на прогнозирането на наводнения и системите за ранно предупреждение при наводнения. Обменът на знания и добри практики в рамките на проекта ще допринесе за развитие на моделирането и прогнозирането на наводнения, които са едни от основните задачи на НИМХ. Обменът на опит ще разшири нашите знания и възможности в прогнозирането на ледови явления.