НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Индекс на засушаване SRI — месец май 2021 г.

 

Архив на индексите на засушаване (в нов прозорец)

 

Стандартизираният индекс на оттока SRI е хидроложки индекс, служещ за определяне на наличието и степента на засушаване в определен речен басейн.

Той изразява стандартизираната оценка на дисперсията на речния отток спрямо средната стойност с определена времева стъпка, зависеща от характеристиките на речния басейн. Аналогичен по тип е на Стандартизираният индекс на валежа SPI, като изчислението на SRI се извършва на база данните за речния отток.

За условията на Р. България изчисленията се извършват в месечен разрез SRI1 с данни от оперативната мониторингова мрежа на НИМХ по басейни в национален мащаб. Получените резултати се представят пространствено на картата на Р. България, по примера на The U.S. National Weather Service: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/Drought/Monitoring/sri3.shtml

Степента на засушаване се определя по скала в зависимост от достигнатите прагови стойности. Използваната скала за идентификация е препоръчана от Европейската експертната група по „Недостиг на вода и засушаване” към ЕК.