НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Division of Hydroforecasting, Department of Hydrology, National Institute of Meteorology and Hydrology

Индекс на засушаването в почвата SMI

Архив на индексите на засушаване (в нов прозорец)

 

Индексът на засушаване SMI класифицира сушата чрез измерени или моделирани стойности на почвената влажност. Той характеризира почвеното засушаване от нормално до екстремално, като степента на засушаване се увеличава при намаляване на индекса.

За пресмятането на индекса на засушаване са използвани данни от измерванията на почвената влажност в агрометеорологичната мрежа на НИМХ, която е част от метеорологичната мрежа. Тя се състои от 29 агрометеорологични станции, разположени на територии на земеделското производство с надморска височина под 800 m.

Измерванията на почвената влажност се извършват по гравиметричния метод на дълбочина до 1 m през 10 cm на всеки десет дни по време на потенциалния вегетационен сезон. В периода на покой измерванията се извършват веднъж месечно на същата дълбочина, а два пъти измервания се извършват на дълбочина до 2 m през 20 cm в слоя 100-200 cm.

За хидроложки изчисления, индексът на засушаване се определя чрез изчислената почвена влажност на повърхностния почвен слой 0-30 cm.

На картите е представено пространственото разпределение на SMI. За целта е използван ArcGIS Geostatistical Analyst. Интерполацията е извършена чрез Inverse Distance Weighting.