НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Секция “Хидропрогнози”

Следвайки общите за НИМХ цели, секцията “Хидропрогнози “е натоварена с оперативни, научно-приложни и научно-изследователски задачи в областта на оперативното производство на хидрологична информация и продукти.

Оперативната дейност на секцията включва:

 1. Текуща обработка и архивация на информацията за повърхностните и подземни води на наблюдавани на територията на страната в ограничен брой “оперативни” пунктове. Организация и поддръжка на експертното звено на международната Система за предупреждения и прогнози при бедствия е аварии по р. Дунав и нейните притоци. Организация и поддръжка на българо-гръцката Система за предупреждение и прогнози при наводнения по р. Струма. ;
 2. Разработка на ежедневни информационни и прогностични материали за:
  • Основни притоци на р. Дунав за страните от дунавския регион;
  • Основни енергийни каскади в планинските региони на юго-западна България за нуждите на НЕК;
 3. Разработка на седмични информационни и прогностични материали за:
  • Трансграничните реки и най-големите речни басейни за националните медии;
  • Трансграничните реки от Беломорския басейн за проекта Медхикос на Средиземноморските държави;
 4. Разработка на месечни информационни и прогностични материали за:
  • Повърхностните и подземни води на територията на страната за бюлетините на НИМХ и МОСВ, медиите и други ведомства;
 5. Разработка на информационни и прогностични материали за повърхностните и подземните води за различни интервали от време при поискване от:
  • Правителството и централните ведомства;
  • Гражданска защита;
  • Медиите, стопански организации и др.;

Научно-приложната и научно-изследователска дейност

Пред вид ограничения си числен състав секцията обикновено води не-повече от 2-3 проекта насочени към моделиране и прогнозиране на повърхностните и подземни води, които в повечето случаи са п о линията на сътрудничество с развитите индустриални страни, или изследователски програми на ЕС, СМО, НАТО и др. През последните десет години секцията успешно завърши редица национални и международни проекти по програмите за научно и техническо сътрудничество с Испания и Норвегия, програмите на ЕС PECO, Copernicus, Danube Applied Research Program, и др. Научно-приложната дейност на секцията включва най-вече разработка на методики, програмни продукти, различни справочни издания и ръководства.

В момента секцията води изпълнението на проектите

 • Европейска система за прогнозиране на наводнения - EFFS, финансиран от ЕС по линия на 5FP;
 • Природни концентрации на хидрохимични параметри в европейски водоносни хоризонти – база за управление на подземните води - BaSeLiNe, финансиран от ЕС по линия на 5FP;
 • Информационна система за водите за нуждите на управлението им – WOISYDES, финансиран от ЕС по линия на 5FP.