НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Обща информация

България е разположена в зоната на недостатъчното овлажнение и в някои региони водните ресурси са недостатъчни. Поради неравномерното разпределение на валежите и смесеното влияние на други фактори, в някои поречия сравнително често има наводнения, предизвикващи значителни загуби.

Хидроложките прогнози, оперативната хидроложка информация и оценки са важни инструменти за управление на водите и предпазване от наводнения в България. Обработката на оперативната хидроложка информация, изготвянето на различни продукти и прогнози, както и разработката и внедряването на съответни методики и програмни продукти се извършва от секцията по хидроложки прогнози към департамент "Хидрология" на НИМХ.

 

Регистър на хидрометричните станции от мониторинговата мрежа на НИМХ
Регистър на хидрогеоложките пунктове от мрежата за количествен мониторинг за подземни води - НИМХ
Карта на хидрометричните станции и хидрогеоложките пунктове от мониторинговата мрежа на НИМХ