НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2017
подземните води 2017


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
Дунав-интегрирано управление
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


В отговор на изявления в медиите на представители на ръководни органи на БАН

В последните няколко дни дискусията за отделянето на НИМХ от БАН излезе от рамките на добрия тон и вече не си служи с факти, а по-скоро с манипулативни твърдения. Категорично невярно е твърдението, че в отношенията между НИМХ и БАН няма напрежение, а съществува такова с министъра на образованието и науката. Ние нееднократно сме обяснявали причините за желанието на НИМХ да се отдели от БАН и възникналото вследствие на това напрежение. В последните месеци именно министър Красимир Вълчев беше най-активен в диалога между двете страни и в търсенето и намирането на възможни решения.

Оттеглянето на ръководството на БАН от подписаното споразумение между БАН, НИМХ, Националния браншов синдикат „ВОН“-КНСБ и МОН означава на практика, че договорените в документа срокове няма да бъдат спазени. Припомняме, че НИМХ също е страна по споразумението и до момента стриктно е изпълнявал всички поети ангажименти. Същото не може да се каже за колегите от БАН, които в резултат от „продължителните усилия на ръководните органи“ създадоха само няколко комисии.

Обезпокоени сме от предприетите действия на БАН за закриване на НИМХ преди 01.01.2019 г., както и от цялостната политика на БАН да възпрепятства по всякакъв начин преобразуването му в неговата цялост, което би позволило НИМХ да осъществява ефективно дейността си след края на тази година. Очевидно това, което иска БАН е НИМХ да бъде наказан за излизането от състава й и да бъде “куха” и нефункционална структура след прехвърлянето си - без собственост и членство в международните организации, с които се осъществява обменът на международна метеорологична информация. Отпадането на текстовете в проектобюджета, което иска БАН, и закриването на института са действия, които са част от цялостната политика на БАН за ликвидиране на НИМХ.

Въпреки твърденията, че БАН няма претенции към „станциите и балоните“ на НИМХ, една от създадените като резултат от действията на БАН комисии е за описване на имуществото на института. За нас това е доказателство, че големият проблем за ръководството на БАН всъщност е материалната база. Непонятни са и опитите да се спекулира с учените от НИМХ, които желаят да останат в БАН чрез твърдения, че в Проектозакона за бюджета за 2019 г. няма нито един текст за тях. Призоваваме Българската академия на науките да посочи броя на тези хора.

В заключение, категорично заявяваме, че решението на правителството е единственото възможно и правилно.

Общо събрание на учените в НИМХ

Документът е приет на заседание, проведено на 06.11.2018 г.


Оперативна информация за речния отток
Пояснения към легендата

Прагови стойности за класифициране на водните количества

  • Праг за ниски води — 25ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за средни води — средномногогодишните стойности от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за високи води — 75ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за Предупреждение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 20 години
  • Спадане — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-малка от нула.
  • Покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-голяма от нула.

При анализа на хидроложките данни и определянето на праговите стойности за съответните категории е използвана програма (IHA) Indicators of hydrologic alteration разработка на The Nature Conservancy.


Карта на валежите
Пояснения...

Площно разпределение на 24-часово (от 7:30 ч. на 13.11.2018 г. до 7:30 ч. на 14.11.2018 г.) количество валеж (mm, l/m2) според данни от класически валежомерни станции на НИМХ и данни от оперативен атмосферен числен модел за прогноза на времето (ALADIN) на НИМХ. Картите са достъпни към 12 ч. Произвеждат се автоматично и понякога е възможно да съдържат неточни данни, които се коригират по-късно.
::> Оперативна информация за речния отток в 08:00 ч. местно време
::> Хидрологична прогноза
::> Прогноза за оттока на р. Огоста/Forecast for river Ogosta
::> Прогноза за оттока на р. Искър/Forecast for river Iskar
::> Прогноза за оттока на р. Янтра/Forecast for river Yantra
::> Прогноза за оттока на р. Русенски Лом/Forecast for river Rusenski Lom

::> Система за оповестяване в случаите на прогнозирани интензивни валежи с модела ALADIN: едночасови, тричасови, шестчасови
::> Прогнозиран 10-дневен валеж
::> Валеж за денонощието до момента с използване на спътникова информация
::> Прогнозирано снеготопене за следващите 72 часа
::> Допълнителни карти с използване на спътникова информация
::> Сезонна прогноза от няколко водещи центъра за дългосрочни прогнози

::> Базова наблюдателна мрежа на НИМХ (в нов прозорец)