НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
Пояснения към легендата

Прагови стойности за класифициране на водните количества

  • Праг за ниски води — 25ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за средни води — средномногогодишните стойности от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за високи води — 75ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за Предупреждение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 20 години
  • Спадане — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-малка от нула.
  • Покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-голяма от нула.

При анализа на хидроложките данни и определянето на праговите стойности за съответните категории е използвана програма (IHA) Indicators of hydrologic alteration разработка на The Nature Conservancy.


Карта на валежите
Пояснения...

Площно разпределение на 24-часово (от 7:30 ч. на 24.10.2020 г. до 7:30 ч. на 25.10.2020 г.) количество валеж (mm, l/m2) според данни от класически валежомерни станции на НИМХ и данни от оперативен атмосферен числен модел за прогноза на времето (ALADIN) на НИМХ. Картите са достъпни към 12 ч. Произвеждат се автоматично и понякога е възможно да съдържат неточни данни, които се коригират по-късно.
::> Оперативна информация за речния отток в 08:00 ч. местно време
::> Хидрологична прогноза
::> Прогноза за оттока на р. Огоста/Forecast for river Ogosta
::> Прогноза за оттока на р. Искър/Forecast for river Iskar
::> Прогноза за оттока на р. Янтра/Forecast for river Yantra
::> Прогноза за оттока на р. Русенски Лом/Forecast for river Rusenski Lom

::> Система за оповестяване в случаите на прогнозирани интензивни валежи с модела ALADIN: едночасови, тричасови, шестчасови
::> Прогнозиран 10-дневен валеж
::> Валеж за денонощието до момента с използване на спътникова информация
::> Прогнозирано снеготопене за следващите 72 часа
::> Допълнителни карти с използване на спътникова информация
::> Сезонна прогноза от няколко водещи центъра за дългосрочни прогнози

::> Базова наблюдателна мрежа на НИМХ (в нов прозорец)