НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

19.01.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Огоста при с. Кобиляк (от -11 см до +21 см) и при с. Бутан (от -23 см до +22 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения в комбинация със снеготопене. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +2 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм с до ±6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления във водосбора:

- р. Искър в района на с. Бели Искър - подприщване на водния стоеж от ледови явления;

- р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - брегови лед;

- р. Палакария в района на с. Рельово - брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Камчия от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска с до -6 см; за водосбора на р. Ропотамо с до ±3 см; за водосбора на р. Велека от -6 см до +2 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са под праговете за средни води. С водни количества над праговете за средни води са водните количества на р. Факийска при с. Зидарово и на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на р. Тунджа при гр. Баня (с до ±51 см), р. Въча при гр. Девин (с до ±85 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +25 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +3 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества по основното течение на р. Марица след гр. Пловдив, в притоците ѝ р. Въча при гр. Девин и р. Харманлийска при гр. Харманли, както и р. Върбица при сп. Джебел (приток на р. Арда).

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки от басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +1 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Сушицка при с. Полена и Струмешница при с. Струмешница.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.01.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.01.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 20, 21, 22, 23 и 24.01.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Весела Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.