НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

25.09.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива на р. Огоста при с. Бутан (от -49 см до +35 см); р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -12 см до +15 см) и р. Искър при гр. Нови Искър (от -17 см до +20 см) и при гр. Роман (от -13 см до +11 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Вит с от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като река Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили несъществено в резултат на валежи. Регистрираните колебания на нивата на реките Арда при с. Вехтино (от -13 см до +19 см) и при с. Китница (от -16 см до +25 см), Марица при градовете Белово (от -11 см до +12 см), Въча при гр. Девин (от -91 см до +91 см) и Сазлийка при гр. Гълъбово (от -15 см до +20 см)са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.09) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От обедните часове на 26.09, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, като значителни повишения се очакват във водосборите на реките разположени западно от р. Русенски Лом. На 27 и 28.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните течения на основните реки западно от р. Русенски Лом.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 26.09 във водосборите на: р. Лом (р. Нечинска бара и по основната река); в горните части от водосбора на р. Огоста (р. Превалска, р. Мартиновска и по основната река) – в района на гр. Чипровци; р. Искър (в горните и средни части от водосбора – над яз. Искър, р. Бистрица Мусаленска, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Бели Искър) – в района на гр. Самоков и гр. София; р. Вит (р. Тученица, р. Каменка, р. Катунецка, р. Черни Вит, р. Чернялка) – в района на гр. Тетевен, гр. Плевен; в долното течение на р. Осъм (р. Мечка).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.09) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи от обедните часове на 26.09 ще има повишения на речните нива в целия водосбор. На 27.09 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните части на основната река. На 28.09, вследствие на валежи, ще има нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.09) речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 26.09, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър и р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.09.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.09) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от следобедните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива, главно в горните части на водосбора (над гр. Габрово) и в притока р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. На 27 и 28.09 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните части на основната река.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.09.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (25.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26.09 и на 29.09, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (25 и 26.09), в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. На 27 и 28.09 речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.09) речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи от следобедните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива по-голяма част от басейна. По-съществени ще бъдат повишенията в горните части от водосбора на р. Арда (над с. Вехтино и в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), както и в Средногорските, Рилските и Родопските притоци на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Жребчево). На 27.09 и 28.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения в средните и долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 26.09 в горната част от водосбора на р. Марица (р. Тополница, р. Буновщица, р. Мътивир, р. Очушница, р. Гуцалска, р. Ибър р. Стара (Костенецка)) – в района на градовете Ихтиман, Костенец, Средногорие.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.09) речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Вследствие на валежи, от сутрешните часове на 26.09 ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. На 27.09 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните части на основните реки. На 28.09 в резултат на валежи ще има нови краткотрайни повишения на речните нива в басейна.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през деня и вечерта на 26.09 в средната и долна част от водосбора на р. Струма (р. Илийна, р. Сушичка, р. Потока, р. Джерман, р. Рилска, р. Бистрица (Благоевградска), р. Хърсовска, р. Градевска, р. Осеновска, р. Бистрица (Санданска), р Мелнишка, р. Пиринска Бистрица, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница, р. Петричка и по основната река) - в района на гр. Дупница, гр. Благоевград, гр. Кресна, гр. Сандански, гр. Мелник, гр. Петрич, както и в горната и долна част от водосбора на р. Места (р. Бяла Места, р. Торишка, р. Вотрачка, р. Белишка, р. Исток, р. Вищерица, р. Добринишка, р. Канина, р. Туфча, р. Неврокопска, р. Честна и по основната река) – в района на гр. Якоруда, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Георги Кошинчанов

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.