НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

21.01.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива на р. Огоста при с. Бутан (от -16 см до +30 см), р. Искър при с. Ребърково (от -19 см до +22 см), р. Голяма река при Стражица (от -21 см до +22 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за р. Нишава при Калотина от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Искър от -16 см до +18 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества на реките: Искър при гр. Нови Искър, гр. Роман и с. Ореховица, Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -14 см до +9 см, за водосбора на р. Камчия от -6 см до +7 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивото на реките Марица при гр. Белово (от -74 см до +75 см) и гр. Пазарджик (от -28 см до +32 см) и Въча при гр. Девин (от -112 см до +110 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -19 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +7 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества в горните течения на р. Марица и р. Тунджа.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +5 см и за водосбора на р. Струма от -11 см до +11 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води. Под праговете за средни води са водните количества на реките: Речица при с. Ваксево, Джерман при гр. Дупница, Лебница при с. Лебница, Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес (21.01) и през следващите три дни ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и утре речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, на 23 и 24.01 ще има повишения на речните нива, главно в средните и долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове на 21, 22 и 23.01 ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество във водосбора на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.01.2021 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като вследствие на снеготопене в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. В периода 24-26.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 24.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес и през следващите три дни ще има краткотрайни незначителни повишения на речните нива в басейна. На 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на Родопските притоци на р. Марица и в горните течения на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене в следобедните часове днес и през следващите три дни ще има краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в басейна. През нощта на 23 срещу 24.01 и на 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията в долните течения на р. Места (в района на Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово) и р. Струма (в района на Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през нощта на 23 срещу 24.01 във водосбора на р. Цапаревска (община Струмяни).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Снежанка Балабанова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.