НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

20.04.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни са повишенията във водосборите на р. Искър (р. Лесновска при Г. Богров с до 97 см) и на р. Янтра (р. Джулюница при с. Джулюница с до 63 см). Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -4 см до +12 см; за водосбора на р. Огоста с от -19 см до +23 см; за водосбора на р. Искър от -27 см до +47 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +37 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +19 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +25 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишавали, вследствие на валежи. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -4 см до +13 см; за водосбора на р. Айтоска с до +6 см; за водосбора на р. Факийска с до +4 см; за водосбора на р. Ропотамо при с. Веселие без изменение; за водосбора на р. Велека от -3 см до +8 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за средни води. С водно количество под прага за средни води е река Камчия при с. Гроздьово.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни са повишенията във водосбора на р. Марица (р. Луда Яна при Росен с до 100 см, р. Тополница при Памидово с до 87 см, Марица при Пазарджик с до 76 см, р. Сазлийка при Гълъбово с до 72 см). Регистрираните колебания на нивото на р. Марица при гр. Белово (от -45 см до +84 см), р. Въча при м. Забрал (от -125 см до +127 см) и при гр. Кричим (от -26 см до +24 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа с от -35 см до +34 см; за водосбора на р. Марица с от -19 см до +52 см; за водосбора на р. Арда с от -7 см до +45 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишавали, в резултат на валежи комбинирани със снеготопене. По-значителни са повишенията във водосбора на р. Места (при Хаджидимово с до 93 см). Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места с от -14 см до +64 см и за водосбора на р. Струма с от -13 см до +46 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до следобедните часове на 21.04 ще има повишения в средните и долните течния на основните реки. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 21.04 са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане до 20.04 ще има повишения в долните части на р. Огоста и р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, само водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава и на 21.04 в резултат на оттичане. На 21.04 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските притоци, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, само водното ниво в средното и долното течение на основната река ще продължи да се повишава и на 21.04 в резултат на оттичане. В резултат на валежи на 21.04 са възможни краткотрайни повишения на речните нива по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 21, 22, 23, 24 и 25.04.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре, вследствие на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. В периода 22-25.04 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (20.04) и утре речните нива в басейна ще се повишават незначително в реките от целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на реките в района на гр. Бургас и във водосборите на Южночерноморските реки. На 22 и 23.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. На 22 и 23.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 21, 22, 23, 24 и 25.04.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (20.04) и утре речните нива във водосбора ще се повишават, в резултат на валежи. В периода 22-25.04 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (20.04) и утре, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на р. Тунджа и р. Арда и в родопските притоци на р. Марица. В резултат на оттичане повишения ще има и по основните реки Марица и Тунджа, в средните и долните течения. На 22 и 23.04 речните нива в целия басейн ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е преминало жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.04.2021 г. и ще се задържи над него през следващите 5 дни.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (20.04) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 23.04 ще има повишения на водните нива на реките в средното и долното течение на р. Струма и в долното течение на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.