НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с решението на Народното събрание на Р. България за въвеждане на извънредно положение на територията на цялата страна и мерките срещу разпространението на COVID-19, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредното положение.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

02.04.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -12 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Искър при гр. Роман и с. Ореховица, горното течение на р. Янтра и притока ѝ р. Росциа.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при град Девин (-83 см до +84 см) и при град Кричим (-26 см до +26 см) и в средното течение на р. Марица (от -18 см до 25 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за останалата част от водосбора на р. Марица от -9 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -8 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на валежи, са отчетени във водосбора на р. Струма (на р. Струмешница при с. Струмешница) и по р. Места. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +16 см и за водосбора на р. Струма от -6 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.04) и през следващите два дни в резултат на снеготопене, ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. На 05.04 речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (02.04) в следобедните и вечерните часове, в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на водните нива във водосборите на Южночерноморските реки. На 03.04 водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 04.04 и на 05.04 в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на водните нива във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (02.04) в следобедните часове ще има повишения във водосбора на р. Тунджа, във водосбора на р. Марица (по основната река след гр. Пловдив и Родопските притоци), в средното и долното течение на р. Арда, в целите водосбори на р. Атеринска и р. Бяла. На 03.04 в следобедните часове, в резултат на снеготопене, ще има незначително повишение на речните нива главно в средните и долните части от водосбора на р. Марица и по-значително повишение в целите водосбори на р. Арда, р. Атеринска и р. Бяла. На 04.04 и 05.04 в резултат на валежи от дъжд и снеготопене ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Марица (основната река след гр. Пловдив, Родопските притоци, р. Харманлийска, р. Бисерска и р. Лозенска и) и в целите водосбори на р. Арда, р. Атеринска и р. Бяла. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (02.04) в резултат на валежи от дъжд и мокър сняг ще има по-значителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците р. Лебница, р. Склавска, р. Струмешница, р. Мелнишка и р. Пиринска Бистрица), в долното течение на р. Места (по основната река и в притоците ѝ р. Канина, р. Мътница, р. Бистрица) и във водосбора на р. Доспат. На 03.04 в резултат на снеготопене ще има незначителни повишения в целия басейн. От следобедните часове на 04.04 до следобедните часове на 05.04 в резултат на валежи от дъжд ще има повишение на речните нива в долните части на водосборите на р. Струма, р. Места и в целия водосбор на р. Доспат.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Снежанка Балабанова и инж. Георги Кошинчанов


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.