НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

01.12.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи и снеготопене. Регистрираните колебания на нивата в средното и долното течение на р. Огоста (от -17 см до +18 см), в средното течение на р. Искър (от -33 см до +18 см) и на р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -18 см до +15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения в комбинация с валежи и снеготопене. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -1 см до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +44 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +28 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±12 см; за водосбора на р. Камчия от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Айтоска от -9 см до +13 см; за водосбора на р. Ропотамо от -1 см до +12 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +6 см; в останалата част от басейна без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се повишили незначително в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата на реките р. Въча при гр. Девин (от -81 см до +78 см), р. Тополница при с. Поибрене от -43 см до +41 см и Арда при с. Китница (от -6 см до +14 см) и с. Вехтино (от -9 см до +16 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения в комбинация с валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +11 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +19 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, като водното количество на р. Въча при м. Забрал е над прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -20 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -15 см до +22 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води, като водното количество на р. Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части на реките от басейна. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Осъм. През деня на 04.12 речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора щя се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения на нивата в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.11) в резултат на оттичане повишения на речните нива ще има в долното течение на основната река. През следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на водните нива във водосбора. През деня на 04.12 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 02, 03, 04, 05 и 06.12.2021 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 03 срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. В периода 04-06.12 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 03 срещу 04.12 и през деня на 04.12, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 02, 03 и 04.12.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишат през нощта на 03 срещу 04.12 и на 04.12. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 02, 03, 04, 05 и 06.12.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (01.12) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи повишения на речните нива във водосбора ще има на 04.12. в периода 05-06.12 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (01.12) и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове във водосборите на планинските притоци на р. Места и р. Тунджа. В резултат на валежи през нощта на 03 срещу 04.12 ще има повишения на речните нива в средните и долните части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица, и в целия водосбор на р. Арда. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (01.12) и утре нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене ще има краткотрайни повишения в следобедните часове. На 03.12 през деня в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в басейна. От вечерните часове на 03 и през нощта срещу 04.12, в резултат на валежи, ще има повишения, като по-съществени ще са те в долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова, инж. Валерия Йорданова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.