НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

16.10.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните изменения на водните нива в средното и долно течение на р. Огоста (от -31 см до +24 см), средното течение на река Искър (от -22 см до +25 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Лом с до +4 см; за водосбора на р. Огоста от -4 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +45 см; за водосбора на р. Вит от -8 см +61 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +66 см; за водосбора на р. Янтра от -29 см до +35 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -11 см до +4 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и над праговете за средни води, а водните количества в планинските части от басейна и във водосборите на р. Вит и р. Осъм са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишавали, вследствие на валежи. Отчетените колебания са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -9 см до +4 см; за водосбора на р. Камчия от -40 см до +27 см; за водосбора на р. Велека от -6 см до +4 см; в останалата част от басейна са регистрирани изменения от -6 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на реките от водосборите на р. Марица и р. Арда са се повишили вследствие на валежи, във водосбора на р. Тунджа речните нива са останали без съществени изменения. По-значителни изменения са регистрирани във водосбора на р. Арда (от -55см до +145 см при с. Китница, от -53см до +115 см при с. Вехтино по основната река и от -48 см до +101см на р. Върбица при сп. Джебел) и р. Марица (с до +149 см на р. Луда Яна при с. Росен). Регистрираните колебания на нивата на реките Марица при гр. Белово (от -42 см до +98 см) и Въча при гр. Девин (от -65 см до +134 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -30 см до +20 см; за водосбора на р. Марица от -39 см до +99 см; за водосбора на р. Арда от -51 см до +98 см, за водосбора на р. Бяла от -21 см до +33 см. Водните количества в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води. Под прага за средни води е единствено водното количество на р. Тунджа при гр. Елхово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се повишавали, вследствие на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосбора на р. Места. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -7 см до +105 см; за водосбора на р. Струма от -29 см до +70 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.10), в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, по-значителни в следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 17, 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Суха река (по основната река).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (16.10), вследствие на валежи, ще има незначителни повишения на нивата на реките в целия водосбор. На 17, 18 и 19.10 речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От обедните часове днес (16.10) ще започне процес на понижения на речните нива, като в резултат на оттичане до сутрешните часове на 17.10 ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 17, 18 и 19.10 речните нива ще се понижават, като до сутрешните часове на 17.10 все още са възможни повишения на речните нива в долното течение на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, с изключение на основната река при гр. Габрово, където днес (16.10) в сутрешните часове е възможно до премине над жълтия праг.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.10.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 18, 19 и 20.10 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (16.10) резултат на валежи речните нива в басейна ще се повишават. По-значителни повишения ще има в следобедни и вечерни часове на 16.10 в северночерноморските реки (северно от гр. Варна) и във вечерните часове на 16.10 във водосборите на реките южно от р. Айтоска, включително. На 17, 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден са възможни незначителни повишения на речните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерните часове на 16.10.2021 г във водосбора на р. Батова (р. Екренска, р. Изворска, по основната река).

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.10.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (16.10) и през нощта срещу 17.10 в резултат на валежи ще има повишения на нивата на реките от водосбора. По-значителни ще са те във вечерните часове днес. На 17, 18 и 19.10 речните нива във водосбора ще се понижават като през първия ден все още са възможни повишения в долното течение на реката в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 17, 18, 19, 20 и 21.10.2021 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.10) и утре, вследствие на валежи, ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 16.10 и през нощта срещу 17.10. От 17.10 и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като през първия ден ще има повишения в долното течение на основната река вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (16.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията на 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица). На 17.10 ще започне процес на понижение на речните нива, който ще продължи и на 18 и 19.10. Вследствие на оттичане, до 18.10, ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Марица и р. Тунджа.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг на предупреждение през нощта на 16 срещу 17.10.2021 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: От следобедните часове днес (16.10) речните нива ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане, до обедните часове на 17.10, все още ще има повишения на речните нива в долните течения на реките Струма и Места. На 18 и 19.10 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Весела Стоянова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.