НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Стара Загора 03.06.2018 г.
Роман 29.06.2018 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2018
подземните води 2018


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

31.05.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на оттичане или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан (от -10 см до +10 см) и на река Искър в средното и долно течение (от -17 см до +17 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -9 см до +5 см; за водосбора на р. Вит от -24 см до +45 см; за водосбора на р. Осъм от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър при с. Бели Искър и р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Вит при с. Крушовица и с. Търнене са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -3 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи във водосбора на р. Арда са регистрирани повишения на речните нива при наблюдателните пунктове – р. Бяла при гр. Смолян (с 21 см), р. Черна при с. Търън (с 25 см), р. Върбица при с. Върли дол (с 43 см) и при сп. Джебел (с 31 см). Регистрираните изменения на нивата на реките Въча при гр. Девин (от -86 см до +85 см), Марица при гр. Белово (от -63 см до +63) и при гр. Пазарджик (от -11 см до +12), р. Стряма при Трилистник (от -14 см до +21 см), Арда при с. Китница (от -11 см до +21 см) и Тунджа при с. Баня (от -42 см до +42 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Арда от -24 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +4 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Джерман при гр. Дупница е над прага за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (31.05), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките, главно в горните части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 01, 02 и 03.06 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения, като: в резултат на оттичане на 01.06 са възможни повишения в долните течения на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра; в резултат на валежи на 02.06 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.05) и през следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31.05), в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части на водосбора (над яз. Искър. През следващите три дни водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.06.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (31.05) и утре водните нива на реките от водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 02.06 ще има незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03, 04 и 05.06.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (31.05) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 02.06 ще има незначителни повишения на водните нива на реките от водосбора.Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (31.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията на 31.05 и 02.06 във водосборите на р. Камчия (в притока ѝ р. Луда Камчия), Севернобургаските реки и реките южно от р. Ропотамо. На 03.06 водните нива на реките от водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (31.05) и през следващите два дни, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще са повишенията: днес (31.05) в горното течение на р. Тунджа (в притоците ѝ над над яз. Жребчево и в района над гр. Сливен), в рило-родопските притоци на р. Марица (в района на гр. Асеновград); на 01.06 в родопските притоци на р. Марица (в района на гр. Девин) и в горното течение на р. Арда (в района на гр. Смолян и гр. Рудозем); на 02.06 в горното течение на р. Арда (в района на гр. Смолян и в горните течения на притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица). На 03.06 водните нива на реките от водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (31.05) и утре, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията днес (31.05) във водосборите на р. Доспат, р. Места (в притоците ѝ р. Ръждавица, р. Златарица, р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже, р. Граднишка, р. Лъкенска) и в средното и долното течение на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница и р. Струмешница); на (01.06) във водосбора на р. Доспат, р. Места (в долното течение на основната река и в притоците ѝ р. Добринишка, р. Безбожка, р. Ретиже) и р. Пиринска Бистрица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Валерия Йорданова, инж. Снежанка Балабанова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.