НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.

Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.

Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

03.12.20

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата в средното и долно течение на р. Искър от -19 см до +23 см и р. Малък Искър при гр. Етрополе (от -18 см до +19 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста – без изменения, за водосбора на р. Искър от -5 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -5 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -2 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата в горното и средно течение на р. Марица до ±63 см при гр. Белово, р. Въча при гр. Девин (от -95 см до +94 см), р. Арда при с. Вехтино (от -13 см до +13 см) и при с. Китница (от -29 см до +38 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места с от -4 см до +1 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.12) и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 03.12 и на 04.12, вследствие на снеготопене, се очакват незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 03.12 и на 04.12, в резултат на снеготопене, се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.12.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (03.12) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 03.12 и на 04.12, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора. В резултат на валежи на 08.12 се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (03.12) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 03.12 и на 04.12, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (03.12) и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните и вечерни часове на 03.12 и на 04.12, в резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Тунджа, в старопланинските и родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. През нощта на 04 срещу 05.12 и през деня на 05.12, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (03.12) и утре нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 04 срещу 05.12 и през деня на 05.12, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-съществени повишения са възможни в долните части от водосбора на р. Струма, и във водосборите на р. Места и р. Доспат. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи, комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнение през нощта на 04 срещу 05.12 във водосборите на: р. Места (р. Бистрица, р. Мътница) – в района на гр. Гоце Делчев, р. Доспат (р. Осиковска, р. Жижовска).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, инж. Валерия Йорданова

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.