НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната, и свързаните с нея заповеди на министъра на здравеопазването, се прекратява достъпът на външни лица в сградите на НИМХ.Прекратява се и приемането на заявки за хидрометеорологично обслужване в работните помещения на НИМХ, както и плащането на каса. Ще бъдат изпълнявани заявки, изпратени по електронен път, като заплащането трябва да става по банков път.Тези мерки ще се изпълняват до отмяна на извънредната епидемична обстановка или до изменения/отмяна на заповедите на министъра на здравеопазването.

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Мелник 09.03.2020 г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2019
подземните води 2019


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

19.06.21

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили в резултат на валежи. Значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом, съответно на Голяма река при гр. Стражица (+119 см), на р. Джулюница при едноименното село (+119 см) и на р. Янтра при с. Каранци (+128 см), По р. Черни Лом е преминала висока вълна с повторяемост веднъж на 15 години, а регистрираното повишение на реката при гр. Кардам е с 277 см. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста с до ±12 см; за водосбора на р. Искър от -36 см до +22 см; за водосбора на р. Вит от -21 см до +39 см; за водосбора на р. Осъм от -15 см до +47 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +36 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -63 см до +66 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения, а в резултат на валежи по-съществено са се повишавали водните нива във водосбора на р. Камчия – с до 84 см на р. Луда Камчия при с. Бероново. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -2 до +3 см; за водосбора на р. Камчия от -3 до +43 см; за водосбора на р. Велека от -4 до +2 см; в останалата част от басейна речните нива са се понижавали с до 2 см. Водните количества повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Провадийска при г. Синдел и Луда Камчия при с. Бероново са над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са по-съществено са се повишавали водните нива във водосбора на р. Тунджа - с до 38 см при гр. Елхово. Регистрираните колебания на нивата на реките Тунджа при с. Баня (с до ±50 см), Марица при гр. Белово (от -64 см до +69 см) и при гр. Пазарджик (от -11 см до +38 см), и Въча при гр. Девин (от -83 см до +81 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +32 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +14 см; за водосбора на р. Бяла от -4 см до +2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Марица при гр. Белово и гр. Пазарджик, Въча при гр. Девин и Тунджа при гр. Павел баня са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Струма с до ±8 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на реките Струма при гр. Перник, Джерман при гр. Дупница и Места при м. Момина кула са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В резултат на валежи днес (19.06) и утре ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително днес в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Огоста, Осъм и Янтра, както и във водосборите на реките Искър, Вит, Русенски Лом и Добруджанските реки. Утре очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно в поречията Янтра и Русенски Лом. На 21 и 22.06 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Панчарево и във водосборите на р. Владайска и р. Блато. На 21 и 22.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.06.2021г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават водните нива в целия водосбор. Водното количество на р. Черни Лом при с. Кардам е преминало жълтия праг за внимание във вечерните часове на 18.06.2021 г. Очаква се водното количество на р. Черни Лом при с. Широково да премине жълтия праг за внимание във вечерните часове днес. В периода 21-23.06 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане все още са възможни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за предупреждение.

Черноморски басейн: Днес (19.06) в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Утре отново в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени в долната част от водосбора на р. Камчия. На 21 и 22.06 речните нива в целия басейн ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.06.2021 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 20, 21, 22, 23 и 24.06.2021 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. В периода 21-23 речите нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (19.06) и утре в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн, по-значително днес в следобедните и вечерни часове в горните части от водосборите на реките Тунджа и Арда, както и рило-родопските притоци на р. Марица. На 20.06 очакваните повишения ще са краткотрайни и несъществени, основно по рило-родопските притоци на р. Марица. На 21 и 22.06 речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (19.06) и утре в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в басейна: по-значителни днес в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Места и в горната част от водосбора на р. Струма, а утре – в долната част от водосбора на р. Места. На 21 и 22.06 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: инж. Силвия Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.