НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Оперативна информация за речния отток
Пояснения към легендата

Прагови стойности за класифициране на водните количества

  • Праг за ниски води — 25ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за средни води — средномногогодишните стойности от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за високи води — 75ти квантил от всички ежедневни водни количества за период 1991 г.–2006 г.
  • Праг за Предупреждение — годишно максимално водно количество с повтаряемост веднъж на 20 години
  • Спадане — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-малка от нула.
  • Покачване — промяната във водните количества между две измервания настоящо и предходно ( Qi-Qi-1) е по-голяма от нула.

При анализа на хидроложките данни и определянето на праговите стойности за съответните категории е използвана програма (IHA) Indicators of hydrologic alteration разработка на The Nature Conservancy.


::> Оперативна информация за речния отток в 08:00 ч. местно време
::> Хидрологична прогноза
 

::> Прогноза за оттока на реки в Дунавския басейн/Forecast for rivers in the Danube basin


р. Огоста/Ogosta river

р. Искър/Iskar river

р. Вит/Vit river

р. Янтра/Yantra river

р. Русенски Лом/Rusenski Lom river
 

::> Прогноза за оттока на реки в Черноморския басейн/ Forecast for rivers in the Black Sea basin


р. Айтоска/Aytoska river

р. Факийска/Fakiyska river
 

::> Прогноза за оттока на реки в Западнобеломорски басейн/ Forecast for rivers in the Western Aegean River Basin


р. Струма/Struma river

Карта на валежите
Пояснения...

Площно разпределение на 24-часово (от 7:30 ч. на 18.07.2024 г. до 7:30 ч. на 19.07.2024 г.) количество валеж (mm, l/m2) според данни от класически валежомерни станции на НИМХ и данни от оперативен атмосферен числен модел за прогноза на времето (ALADIN) на НИМХ. Картите са достъпни към 12 ч. Произвеждат се автоматично и понякога е възможно да съдържат неточни данни, които се коригират по-късно.::> Система за оповестяване в случаите на прогнозирани интензивни валежи с модела ALADIN: едночасови, тричасови, шестчасови
::> Прогнозиран 10-дневен валеж
::> Валеж за денонощието до момента с използване на спътникова информация
::> Прогнозирано снеготопене за следващите 72 часа
::> Допълнителни карти с използване на спътникова информация
::> Сезонна прогноза от няколко водещи центъра за дългосрочни прогнози

::> Базова наблюдателна мрежа на НИМХ (в нов прозорец)