НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс — проект на ЕС

(DANUBESEDIMENT—Danube Sediment Management—Restoration оf the Sediment Balance in the Danube River
INTERREG DANUBE TRANSITIONAL PROGRAMME)

От януари 2017 г. стартира международният проект DanubeSediment (Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс). Цел на проекта е подобряване управлението на седиментите в р. Дунав и нейните притоци. Националният институт по метеорология и хидрология е партньор в проекта, допринасящ за мониторинга и обработката на информацията, определяне на баланса на седиментите, въздействието на антропогенната дейност и методични въпроси, свързани тях. НИМХ участва в изготвянето на всички материали в проекта като отчети по проекта, първото Дунавско ръководство за управление на седиментите и Седиментен наръчник. Проектът се съ-финансира от фондове на Европейския съюз (ERDF and IPA). Проектът DanubeSediment приключва на 30 юни 2019 г.

Актуална информация може да бъде намерена на сайта www.interreg-danube.eu/danubesediment

В басейна на р. Дунав несъответствието между излишък и липса на седименти нараства и то може да бъде изследвано. Това несъответствие води до увеличаване на риска от наводнения и намаляване на навигационните способности на реката, производството на хидроенергия и биоразнообразието. Следователно седиментният транспорт и неговото управление са важни проблеми, чието разглеждане в транснационални речни басейни може да бъде извършено единствено в широк интернационален обхват, тъй като наносите не признават административни и политически граници. Липсата на управление на наносите е разгледано от Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) в Плана за управление на Дунавския басейн (Danube River Basin Management Plan) от 2009 и 2015 г. Оттам и като главна цел на проекта се явява подобряването на управлението на водите и седиментите, както и на свързаните с тях хидроморфологичните условия в реката. В рамките на проекта се разглежда въпросът за липсата на данни, наблюдението на седиментите, анализа и оценката на съществуващата седиментна информация, като в резултат на това ще бъде изработен наръчник за добрите практики в мониторинга на седиментите. Освен това ще бъде изготвен основополагащ документ за баланса на дунавските наноси с включени пояснения за проблемите, които нарастват с нарастването на несъответствието между седиментите условия, и за негативното му влияние върху наводненията, навигацията, екологията и производството на хидроенергия. Някои решения могат да бъдат намерени в разработвания каталог от мерки. Основен резултат на проекта ще бъде първото Дунавско ръководство за управление на седиментите (Danube Sediment Management Guidance), включващо необходимите мерки за изпълнение, както и Седиментен наръчник (Sediment Manual), преназначен за заинтересованите лица, с описание на подходите за изпълнение на мерките като ключов момент към Планът за управление в басейна на р. Дунав (Danube River Basin Management Plan) и Планът за управление на риска от наводнения в басейна на р. Дунав (Danube Flood Risk Management Plan). Посредством по-добро и устойчиво управление на седиментите в басейна на р. Дунав се очаква подобряване на навигационните условия, намаляване риска от наводнения, подобрен екологичен статус и развитие на трайно производство на хидроенергия. Освен това предстоят организиранa международна работна среща на заинтересованите лица; обучение на 100 експерти, както и разпространение на получените резултати до целеви групи и ползватели при изграждането на ефикасно взаимодействие между тях.

Управление на седиментите на река Дунав — възстановяване на седиментния баланс