НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Секция “Хидропрогнози”

Следвайки общите за НИМХ цели, секцията "Хидропрогнози" е натоварена с оперативни, научно-приложни и научноизследователски задачи в областта на оперативното производство на хидрологична информация и продукти.

Оперативната дейност на секцията включва:

 1. Текуща обработка и архивация на информацията за повърхностните и подземни води, наблюдавани на територията на страната в ограничен брой "оперативни" пунктове. Организация и поддръжка на експертното звено на международната Система за предупреждения и прогнози при бедствия е аварии по р. Дунав и нейните притоци. Организация и поддръжка на българо-гръцката Система за предупреждение и прогнози при наводнения по р. Струма. ;
 2. Разработка на ежедневни информационни и прогностични материали за:
  • основни притоци на р. Дунав за страните от дунавския регион;
  • основни енергийни каскади в планинските региони на Югозападна България за нуждите на НЕК;
 3. Разработка на седмични информационни и прогностични материали за:
  • трансграничните реки и най-големите речни басейни за националните медии;
  • трансграничните реки от Беломорския басейн за проекта Медхикос на Средиземноморските държави;
 4. Разработка на месечни информационни и прогностични материали за:
  • повърхностните и подземни води на територията на страната за бюлетините на НИМХ и МОСВ, медиите и други ведомства;
 5. Разработка на информационни и прогностични материали за повърхностните и подземните води за различни интервали от време при поискване от:
  • правителството и централните ведомства;
  • Гражданска защита;
  • медиите, стопански организации и др.;

Научно-приложната и научноизследователска дейност

Предвид ограничения си числен състав секцията обикновено води не повече от 2-3 проекта, насочени към моделиране и прогнозиране на повърхностните и подземни води, които в повечето случаи са по линията на сътрудничество с развитите индустриални страни, или изследователски програми на ЕС, СМО, НАТО и др. Научно-приложната дейност на секцията включва най-вече разработка на методики, програмни продукти, различни справочни издания и ръководства.