НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


Секция “Хидропрогнози”

Следвайки общите за НИМХ цели, секцията “Хидропрогнози “е натоварена с оперативни, научно-приложни и научно-изследователски задачи в областта на оперативното производство на хидрологична информация и продукти.

Оперативната дейност на секцията включва:

 1. Текуща обработка и архивация на информацията за повърхностните и подземни води на наблюдавани на територията на страната в ограничен брой “оперативни” пунктове. Организация и поддръжка на експертното звено на международната Система за предупреждения и прогнози при бедствия е аварии по р. Дунав и нейните притоци. Организация и поддръжка на българо-гръцката Система за предупреждение и прогнози при наводнения по р. Струма. ;
 2. Разработка на ежедневни информационни и прогностични материали за:
  • Основни притоци на р. Дунав за страните от дунавския регион;
  • Основни енергийни каскади в планинските региони на юго-западна България за нуждите на НЕК;
 3. Разработка на седмични информационни и прогностични материали за:
  • Трансграничните реки и най-големите речни басейни за националните медии;
  • Трансграничните реки от Беломорския басейн за проекта Медхикос на Средиземноморските държави;
 4. Разработка на месечни информационни и прогностични материали за:
  • Повърхностните и подземни води на територията на страната за бюлетините на НИМХ и МОСВ, медиите и други ведомства;
 5. Разработка на информационни и прогностични материали за повърхностните и подземните води за различни интервали от време при поискване от:
  • Правителството и централните ведомства;
  • Гражданска защита;
  • Медиите, стопански организации и др.;

Научно-приложната и научно-изследователска дейност

Пред вид ограничения си числен състав секцията обикновено води не-повече от 2-3 проекта насочени към моделиране и прогнозиране на повърхностните и подземни води, които в повечето случаи са п о линията на сътрудничество с развитите индустриални страни, или изследователски програми на ЕС, СМО, НАТО и др. През последните десет години секцията успешно завърши редица национални и международни проекти по програмите за научно и техническо сътрудничество с Испания и Норвегия, програмите на ЕС PECO, Copernicus, Danube Applied Research Program, и др. Научно-приложната дейност на секцията включва най-вече разработка на методики, програмни продукти, различни справочни издания и ръководства.

В момента секцията води изпълнението на проектите

 • Европейска система за прогнозиране на наводнения - EFFS, финансиран от ЕС по линия на 5FP;
 • Природни концентрации на хидрохимични параметри в европейски водоносни хоризонти – база за управление на подземните води - BaSeLiNe, финансиран от ЕС по линия на 5FP;
 • Информационна система за водите за нуждите на управлението им – WOISYDES, финансиран от ЕС по линия на 5FP.