НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2020
подземните води 2020


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

07.08.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в долното течение на р. Огоста (-12/+14 см) и в средното течение на р. Искър (-13/+15 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава с до ±1 см; за водосбора на р. Лом от -2 см до +1 см; за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Вит с до ±3 см; за водосбора на р. Осъм от -2 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом без изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Провадийска с до ±4 см; за водосбора на р. Камчия от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Айтоска с до ±1 см; за водосбора на р. Факийска без изменения; за водосбора на р. Ропотамо от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-33/+33 см), р. Тунджа при гр. Баня (-44/+1 см), Марица при гр. Белово (-38/+42 см), Въча при м. Забрал (-94/+93 см) и при гр. Кричим (-12/+13 см) и Арда при с. Вехтино (-13/+12 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.08) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите източно от р. Вит. В резултат на валежи на 10.08 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р Янтра (включително). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменени. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 10.08 речните нива във водосбора ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 08, 09, 10, 11 и 12.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките южно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 08, 09, 10, 11 и 12.08.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (07.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 07.08 са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.08) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 10.08 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горното течение и старопланинските притоци на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.08) и през следващите два дни водните нива на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в резултат на валежи днес са възможни незначителни повишения на речните нива в пиринските притоци на р. Струма и р. Места. На 10.08 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в горните части от водосбор ан р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Весела Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.