НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Батановци 10-11.01.2021г.
Котел 16.05.2021г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2021
подземните води 2021


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


 

28.09.22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни автоматични и конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се повишили вследствие на валежи. Без изменение останаха нивата във водосборите на реките източно от р. Янтра. Съществени повишения, вследствеие на валежи, са регистрирани в средното течение на р. Искър с до +148 см при Нови Искър. Регистрираните колебания на нивата на реките Малък Искър при Етрополе (-18/+20 см) и Осъм при гр. Ловеч (-16/+15 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения и валежи. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Нишава от -10 см до +49 см; за водосбора на р. Лом с до +5 см; за водосбора на р. Огоста от -13 см до +25 см; за водосбора на р. Искър от -23 см до +98 см; за водосбора на р. Вит от -11 см до +21 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -12 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на валежи, са отчетени в северночерноморските реки. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Провадийска от -28 см до +28 см; за водосбора на р. Камчия от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Айтоска – без изменения; за водосбора на р. Факийска – без изменения; за водосбора на р. Ропотамо от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Велека от -2 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани в горните части от водосбора на р. Тунджа и родопските притоци на р. Марица. Регистрираните колебания на нивата на реките Тъжа при ВЕЦ Тъжа (-34/+35 см), Тунджа при с. Баня (±44 см), Калница при с. Крумово (-43/+11 см), Марица при гр. Белово (-30/+34 см), Тополница при с. Поибрене (-9/+9 см), Въча при м. Забрал (-93/+95 см) и Арда при с. Вехтино (-12/+12 см) са в резултат от работа на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейнa са около и под праговете за средни води и около праговете за ниски води. С водно количество около прага за високи води е река Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишили незначително, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -3 см до +11 см; за водосбора на р. Струма от -11 см до +22 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води и около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес (28.09) в резултат на оттичане ще има повишения на нивата в долните течения на основните реки западно от р. Вит. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 01.10 са възможни повишения на речните нива във водосбора на р. Искър над яз. Искър и планинските части от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради технически причини няма прогнозни водни количества от модела за водосбора на река Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 01.10.2022 ще са около и под средната многогодишна стойност. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като през първия ден в резултат на оттичане ще има повишения в долното течение на основната река. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 01.10 са възможни повишения на речните нива във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 29, 30 и 01.10.2022 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества във водосбора на р. Черни Лом на 29 и 30.09 и на 01, 02 и 03.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 01.10 и през нощта срещу 02.10, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Айтоска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Айтоска на 29, 30 и 01.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Факийска прогнозира: Прогнозираните водни количества за водосбора на р. Факийска на 29 и 30.09 и на 01, 02 и 03.10.2022 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (28.09) и през следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменени. В следобедните и вечерни часове на 01.10 и през нощта срещу 02.10, в резултат на валежи, са възможни повишения на речните нива във водосбора. На 03.10 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (28.09) и през следващите 3 дни речните нива в голяма част басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 01.10, в резултат на валежи, са възможни повишения на речните нива в рило-родопските и старопланинските притоци на река Марица и горните части от водосбора на р. Тунджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

• Водните нива ще бъдат под праговете за внимание

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

• Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (28.09) и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес (28.09) в резултат на оттичане са възможни повишения на нивата в долните течения на реките Струма и Места. В следобедните и вечерни часове на 01.10, в резлтат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898906 – Секция „Хидрологични прогнози“ към НИМХ.

Дежурни хидролози: гл. ас. д-р инж. Георги Кошинчанов, гл.ас. Весела Стоянова


Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за служебно ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.