НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

Хидроложка информация и прогнози

Времето

 

BG  EN


Начало   
Обща информация   

 

Новини


Наводнения

Карлово 02.09.2023г.


Данни

 Месечен бюлетин

Реки
•Ежедневни-графики
•Ежедневни-таблица
•Месечен отток

Подземни води
  • Нива и дебити

Наноси
  • Мътност
Валежи
 Снежна покривка


Индекси на засушаване

Месечни
  •SRI
  •SMI
  •SPI


Годишни оценки на:

реките 2022
подземните води 2022


Проекти и публикации

DAREFFORT
DanubeSediment
ArdaForecast
Maritsa/Tundzha


ПОДОБРЯВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ПРОГНОЗИРАНЕТО НА НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА ДУНАВ — ПРОЕКТ НА ЕС

DANUBE RIVER BASIN ENHANCED FLOOD FORECASTING COOPERATION (DAREFFORT) – DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Общо описание на проекта

Дунавският басейн е най-интернационалният речен водосбор, в който 14 държави имат големи и значими притоци по дължината на река Дунав. Наводненията в басейна стават все по-чести явления (2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 и 2014), което налага по-ефективно и по-добре хармонизирано регионално и трансгранично сътрудничество в областта на прогнозирането на наводнения. Наводненията не признават политически и административни граници и подтикват към международно сътрудничество на ниво речен басейн за намаляване на риска от тях. Необходимостта от по-добро сътрудничество в областта на защитата от наводнения е официално призната в редица международни и междурегионални политически документи, като плановете за действие EUSDR PA5 и PA4, Европейската Директива за наводнения (EU FD 2007/60/EC), Първия план за управление на риска от наводнения за Дунавския Регион (FRMP).

Основните цели на проекта са:

 • Оценка и анализ на съществуващите системи за прогнозиране на наводнения и ледови явления на страните в Дунавския регион. Определяне на нуждите на отделните страни по отношение на изискванията за хидрометеорологични данни.
 • Класифициране и популяризиране на най-съвременните техники за прогнозиране на наводнения и ледови явления.
 • Подобряване на сътрудничеството за по-добро прогнозиране на целия басейн на река Дунав.
 • Международен обмен на хармонизирани хидрометеорологични данни в басейна на река Дунав. Създаване на база данни на Дунавската хидрологична информационна система (ICPDR DanubeHIS) и Европейската Система за Прогнозиране на Наводнения (EFAS), с което ще се осигури дългосрочна устойчивост на резултатите на проекта за Дунавските страни.

Целеви групи, към които е насочен проектът:

 • Международни организации
 • Национални публични органи свързани с управлението на водите
 • Регионални публични органи свързани с управлението на водите
 • Доставчици на инфраструктурни и публични услуги
 • Висше образование и наука

Резултати от проекта:

 • Изготвяне на доклад за оценка на прогнозите за наводнения и ледови явления
 • Изготвяне на обща концепция за сътрудничество
 • Определяне на политика и препоръки за обмен на данни
 • Разработване на софтуер за обмен на данни
 • Организиране на експертни семинари за обмен на знания
 • Определяне на насоки за управление на данните
 • Електронно обучение за прогнозиране на наводнения и ледови явления. Изготвяне на материал, който да бъде използван от експертите от националните и регионалните органи, отговорни за мониторинга и прогнозирането на наводнения и ледови явления, като същевременно ще бъде полезен и в курсовете за университетско обучение.

НИМХ е партньор в проекта и ще участва във всички дейности по работните пакети. С участието си в този проект, НИМХ ще подобри и разшири сътрудничеството си с други партньори в басейна на река Дунав в областта на прогнозирането на наводнения и системите за ранно предупреждение при наводнения. Обменът на знания и добри практики в рамките на проекта ще допринесе за развитие на моделирането и прогнозирането на наводнения, които са едни от основните задачи на НИМХ. Обменът на опит ще разшири нашите знания и възможности в прогнозирането на ледови явления.