Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

28.05.2022 г.

12 часа (09 UTC)