Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

28.09.2022 г.

20 часа (17 UTC)