Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

14.12.2017 г.

15 часа (13 UTC)