Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

15.10.2018 г.

17 часа (14 UTC)