Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

19.08.2018 г.

24 часа (21 UTC)