Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

19.11.2019 г.

21 часа (19 UTC)