Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

15.12.2018 г.

3 часа (01 UTC)