Относителна влажност в [%] на 2 m височина
с използване на спътникова информация

21.05.2019 г.

1 часа (22 UTC)