НИМХ протестира

срещу разпределението от Общото събрание на БАН, по предложение на Управителния съвет на БАН, на бюджетната субсидия на БАН и допълнително предоставените 15 млн. лв. с ПМС №2/2018г. за 2018 г.

    1. Категорично не сме съгласни с приетото съотношение, отчитащо тежестта на резултатите от научната дейност: 16 части за публикации и цитирания и 1 част за дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Поради тези пропорции работещите в НИМХ получиха 2 пъти по-ниско увеличение на възнагражденията от средното за БАН;
    2. На НИМХ не са предоставени никакви средства за заплащане на допълнителните дейности, които работещите в Института извършват, за да работи той и като Национална хидрометеорологична служба на Р. България.
    3. На НИМХ не са предоставени част от средствата, които са задължителни за разходване по нормативната уредба в страната.

Общият недостиг е в размер на 1 191 000 лв. Това застрашава функционирането на Националната хидрометеорологична служба на Р. България и дейностите по превенция на бедствия от хидрометеорологичен характер.

 

 

ПОДКРЕПЕТЕ НИМХ

Влизане в сайта